วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
บุคลากรกองกลางเข้าร่วมประชุมเตรียมงานกีฬาครั้งที่35
ณ ห้องประชุมคเขนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสืนทร์