วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมกองกลาง ณ ห้องประชุมไอรยาชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีนางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี (รองอธิการบดี)เป็นประธานการประชุม