บุคลากรกองกลางร่วมอวยพรวันเกิด
รองธิการบดีศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ
27 เมษายน 261 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์