วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์