ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 กองกลาง สักนักงานอธิการบดี ได้เข้าจัดระบบแสงสีเสียงให้กับงานประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์