lllne-6

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาราย อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

14657431_1203616166368959_6185165100478493458_n