lllne-6

1. ศธ 0582.02/2447  ลงวันที่  26 มิถุนายน 2560

ขอส่งสำเนาหนังสือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ที่ สสคท. 699/2560  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2560 

เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560    Download