รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม จำนวน ๓ ซุ้ม

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม