โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของการไฟฟ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้เช่าสถานที่ในโครงการทดสอบความรู้ความสามารถบุคคลภายนอกและภายใน ประจำปี 2560
ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
***ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง)
จังหวัดนครปฐมที่มาใช้สถานที่เป็นประจำทุกปี***
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประพัฒน์ สีใส
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ฟ้าใส สามารถ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี