XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่ม และผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในซุ้มน้ำดื่ม ผู้จำหน่ายอาหาร(ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวเรือ)ในโรงอาหาร ผู้จำหน่ายร้านกาแฟสดและเบเกอรี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่1/2560 โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้มีคณะกรรมการในคำสั่งร่วมประเมิณในการตัดสิน

ประชุมการจัดทำโบรชัวร์และสื่อประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ประชุมการจัดทำโบรชัวร์และสื่อประชาสัมพันธ์
การให้บริการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้มี
อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

รับสมัครผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้จำหน่ายกาแฟสดและบเเกอรี่ จำนวน 2 ร้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม จำนวน ๓ ซุ้ม

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวเรือ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของการไฟฟ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้เช่าสถานที่ในโครงการทดสอบความรู้ความสามารถบุคคลภายนอกและภายใน ประจำปี 2560
ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
***ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง)
จังหวัดนครปฐมที่มาใช้สถานที่เป็นประจำทุกปี***
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประพัฒน์ สีใส
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ฟ้าใส สามารถ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯมาร่วมพิธีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารอาวุโส ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่2/2560

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ประชุมกอง                                                          เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานต่างๆงานกองกลาง  ณ.ห้องงานบริหารสินทรัพย์                                                      กองกลางสำนักงานอธิการบดีโดยมี อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง                                             เป็นประธาน

 

 

 

 

ประชุมชีแจงและความร่วมมือให้ร้านค้า

ในวันจันทร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   นายนัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์                        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างาน งานบริหารสินทรัพย์และ                        นางสาวสุกัญญา อินทร์ไทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ได้จัดประชุมชี้แจงและความร่วมมือ ให้ร้านค้าในโรงอาหาร                          และใต้อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ.ห้องประชุมไอยรา ชั้น3                                       อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ในวันที่ 23 ก.พ.2560    นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบติการ  ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง                                 และบริษัทที่รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ครั้งที่ 3/2560                                 ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น๓อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                               โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน