XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ไม่มีหมวดหมู่

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างานงานบริหารสินทรัพย์
ได้นำทีมงานและนักศึกษา ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและดนตรี ในงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อมตลันตา รีสอร์ท จ.สมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย 2560 กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ได้นำทีมงานเข้าจัดตั้งระบบแสงสีเสียง ในงานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ณ. วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธณฑล จ.นครปฐม

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ซึ่งกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ให้ความสำคัญกับภารกิจ
และกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานโดยผ่านกระบวนการระดมสมองของบุคลากร
ในทุกฝ่ายภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๖๐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับเครื่องบริวารกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมนำไป
ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 กองกลาง สักนักงานอธิการบดี ได้เข้าจัดระบบแสงสีเสียงให้กับงานประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์

lllne-6

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเครื่องดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในซุ้มน้ำดื่ม ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่2/2560 โดยมีอาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการในคำสั่งร่วมประเมิณในการตัดสิน

lllne-6

เรื่อง  รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

lllne-6

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาราย อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

14657431_1203616166368959_6185165100478493458_n