XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ไม่มีหมวดหมู่

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๖๐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับเครื่องบริวารกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมนำไป
ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 กองกลาง สักนักงานอธิการบดี ได้เข้าจัดระบบแสงสีเสียงให้กับงานประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์

lllne-6

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเครื่องดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในซุ้มน้ำดื่ม ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่2/2560 โดยมีอาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการในคำสั่งร่วมประเมิณในการตัดสิน

lllne-6

เรื่อง  รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

lllne-6

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาราย อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

14657431_1203616166368959_6185165100478493458_n

lllne-6

1.  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  DOWNLOAD

2.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่  ณ  อาคารสิรินธร

และผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  DOWNLOAD

3.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  DOWNLOAD

lllne-6

1. ศธ 0582.02/2447  ลงวันที่  26 มิถุนายน 2560

ขอส่งสำเนาหนังสือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ที่ สสคท. 699/2560  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2560 

เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560    Download

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่ม และผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในซุ้มน้ำดื่ม ผู้จำหน่ายอาหาร(ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวเรือ)ในโรงอาหาร ผู้จำหน่ายร้านกาแฟสดและเบเกอรี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่1/2560 โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้มีคณะกรรมการในคำสั่งร่วมประเมิณในการตัดสิน