XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

About admin

Posts by admin:

lllne-6

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเครื่องดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในซุ้มน้ำดื่ม ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่2/2560 โดยมีอาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการในคำสั่งร่วมประเมิณในการตัดสิน

lllne-6

เรื่อง  รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

lllne-6

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาราย อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

14657431_1203616166368959_6185165100478493458_n

lllne-6

1.  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  DOWNLOAD

2.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่  ณ  อาคารสิรินธร

และผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  DOWNLOAD

3.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  DOWNLOAD

lllne-6

1. ศธ 0582.02/2447  ลงวันที่  26 มิถุนายน 2560

ขอส่งสำเนาหนังสือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ที่ สสคท. 699/2560  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2560 

เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560    Download

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายซุ้มเครื่องดื่ม และผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ในซุ้มน้ำดื่ม ผู้จำหน่ายอาหาร(ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวเรือ)ในโรงอาหาร ผู้จำหน่ายร้านกาแฟสดและเบเกอรี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่1/2560 โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้มีคณะกรรมการในคำสั่งร่วมประเมิณในการตัดสิน

ประชุมการจัดทำโบรชัวร์และสื่อประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ประชุมการจัดทำโบรชัวร์และสื่อประชาสัมพันธ์
การให้บริการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้มี
อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของการไฟฟ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้เช่าสถานที่ในโครงการทดสอบความรู้ความสามารถบุคคลภายนอกและภายใน ประจำปี 2560
ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
***ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง)
จังหวัดนครปฐมที่มาใช้สถานที่เป็นประจำทุกปี***
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประพัฒน์ สีใส
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ฟ้าใส สามารถ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯมาร่วมพิธีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารอาวุโส ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา