XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างานงานบริหารสินทรัพย์
ได้นำทีมงานและนักศึกษา ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและดนตรี ในงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อมตลันตา รีสอร์ท จ.สมุทรปราการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างานงานบริหารสินทรัพย์
ได้นำทีมงานและนักศึกษา ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและดนตรี ในงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อมตลันตา รีสอร์ท จ.สมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย 2560 กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ได้นำทีมงานเข้าจัดตั้งระบบแสงสีเสียง ในงานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ณ. วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธณฑล จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย 2560 กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ได้นำทีมงานเข้าจัดตั้งระบบแสงสีเสียง ในงานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ณ. วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธณฑล จ.นครปฐม

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ซึ่งกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ให้ความสำคัญกับภารกิจ
และกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานโดยผ่านกระบวนการระดมสมองของบุคลากร
ในทุกฝ่ายภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ซึ่งกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ให้ความสำคัญกับภารกิจ
และกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานโดยผ่านกระบวนการระดมสมองของบุคลากร
ในทุกฝ่ายภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๖๐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับเครื่องบริวารกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมนำไป
ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับเครื่องบริวารกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมนำไป
ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 กองกลาง สักนักงานอธิการบดี ได้เข้าจัดระบบแสงสีเสียงให้กับงานประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์