XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ในวันที่ 23 ก.พ.2560    นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบติการ  ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง                                 และบริษัทที่รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ครั้งที่ 3/2560                                 ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น๓อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                               โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน

 

ประชุมกองกลาง งานบริหารสินทรัพย์

ในวันอังคารที่21 กุมภาพันธ์ 2560 ทางกองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ             การจัดหารายได้และงานที่ได้รับมอบหมาย นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์             หัวหน้างานงานบริหารสินทรัพย์ อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ และบุคคลากรในหน่วยงาน งานบริหารสินทรัพย์

ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ในวันจันทร์พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ประชุมกองเพื่อเตรียมความพร้อมงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และแนะนำอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ผู้อำนวยการกองกลาง คนใหม่โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน

21-21 มกราคม 2559 ทางกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสัมมนา

 

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่21-22 มกราคม 2559 ทางกองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัด “โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรกองกลางเพื่อการทำงานเป็นทีม” ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน