XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

หนังสือเวียน

0011

1153143418 หนังสือนำ : ศธ ๐๕๘๒.๐๒/๔๐๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือต่างๆ Download

๑. หนังสือมหาวิทยาลัยเทตโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ ศธ ๐๕๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ Download 

๒. หนังสือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ที่ ว.๖๐๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ Download 

๓. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ทส. ๐๗๐๑/๓๖๓๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ Download 


RMUTRmap57
กองกลาง

สำนักงานมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่พื้นที่ศาลายา
96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-889-4585-7 , 02-441-6000 ต่อ 2112 ติดต่อกองกลาง

โทรสาร : 02-889-4588