วันอังคารที่22 พฤษภาคม 2651 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ครั้งที่1/2561 ณ ห้องอาหารอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีนางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำเป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
บุคลากรกองกลางเข้าร่วมประชุมเตรียมงานกีฬาครั้งที่35
ณ ห้องประชุมคเขนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสืนทร์

 

บุคลากรกองกลางร่วมอวยพรวันเกิด
รองธิการบดีศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ
27 เมษายน 261 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

lllne-6

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

lllne-6

เรื่อง  รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

lllne-6

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาราย อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

14657431_1203616166368959_6185165100478493458_n

lllne-6

1. ศธ 0582.02/2447  ลงวันที่  26 มิถุนายน 2560

ขอส่งสำเนาหนังสือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ที่ สสคท. 699/2560  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2560 

เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560    Download