ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่2/2560

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ประชุมกอง                                                          เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานต่างๆงานกองกลาง  ณ.ห้องงานบริหารสินทรัพย์                                                      กองกลางสำนักงานอธิการบดีโดยมี อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง                                             เป็นประธาน

 

 

 

 

ประชุมชีแจงและความร่วมมือให้ร้านค้า

ในวันจันทร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   นายนัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์                        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ หัวหน้างาน งานบริหารสินทรัพย์และ                        นางสาวสุกัญญา อินทร์ไทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ได้จัดประชุมชี้แจงและความร่วมมือ ให้ร้านค้าในโรงอาหาร                          และใต้อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ.ห้องประชุมไอยรา ชั้น3                                       อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ในวันที่ 23 ก.พ.2560    นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบติการ  ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง                                 และบริษัทที่รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ครั้งที่ 3/2560                                 ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น๓อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                               โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน

 

ประชุมกองกลาง งานบริหารสินทรัพย์

ในวันอังคารที่21 กุมภาพันธ์ 2560 ทางกองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ             การจัดหารายได้และงานที่ได้รับมอบหมาย นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์             หัวหน้างานงานบริหารสินทรัพย์ อาจารย์ธนากร สุนทรวัฒน์ และบุคคลากรในหน่วยงาน งานบริหารสินทรัพย์

ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ในวันจันทร์พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ประชุมกองเพื่อเตรียมความพร้อมงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และแนะนำอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ผู้อำนวยการกองกลาง คนใหม่โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน

21-21 มกราคม 2559 ทางกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสัมมนา

 

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่21-22 มกราคม 2559 ทางกองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัด “โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรกองกลางเพื่อการทำงานเป็นทีม” ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท โดยมีดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน