XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ขยายเวลาการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร(อาหารอีสาน)

ขยายเวลาการับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร(อาหารอีสาน)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมpdf2

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กดลิงค์เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

Anouce_Empoy_Audiovisual-16-05-59

หนังสือเวียน

ศธ ๐๕๘๒.๐๒/๒๙๗๔

– ขอส่งเสำเนาหนังสือจังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๐๐๑๙/ว ๑๑๕๙๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการคัด

สรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (Otop Product Champion : OPC)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดนครปฐม Download


RMUTRmap57
กองกลาง

สำนักงานมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่พื้นที่ศาลายา
96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-889-4585-7 , 02-441-6000 ต่อ 2112 ติดต่อกองกลาง

โทรสาร : 02-889-4588